1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden hebben de begrippen met een hoofdletter de hierna volgende betekenis: 1.1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop, alsook de bijlagen; 1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit; 1.3. Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Webshop goederen of diensten bij de Verkoper aankoopt; 1.4. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 1.5. Persoonsgegevens: de naam, adres, e-mailadres, taal en telefoonnummer van de Koper; 1.6. Product: alle goederen en/of diensten die te koop worden aangeboden op de Webshop; 1.7. Verkoper: Tom Tailor E-Commerce GmbH, een Duitse vennootschap met maatschappelijke zetel te 22453 Hamburg, Garstedter Weg 14, BTW BE 0849.616.169; 1.8. Webshop: www.tom-tailor.be

 

2. Algemeen

  2.1. Identificatie en maatschappelijke zetel van de Verkoper: Tom Tailor E-Commerce GmbH Garstedter Weg 14 22453 DE-Hamburg DUITSLAND Amtsgericht Hamburg: HRB 148471 BTW BE0849.616.169 Vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder: Paul Pörtner, Christian Werner, Behija Karup. Fax België: +49.50.41/78.70.717 E-mail: e-shop.be@tom-tailor.com 2.2. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Verkoper en Koper, zijn de betrekkingen tussen Verkoper en Koper onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht te zijn aanvaard door de Koper, ook indien deze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden.

 

3. Bestelling

  De informatie vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden en de op deze site vermelde gegevens maken geen verkoopaanbod uit doch een uitnodiging tot onderhandeling 3.1. De aanbiedingen en artikelvoorstellingen op de Webshop vormen geen bindend aanbod van de Verkoper. Zolang de Verkoper de bestelling niet uitdrukkelijk aanvaard heeft, zal er geen overeenkomst afgesloten zijn met betrekking tot de producten tussen de Verkoper en Koper. Indien de bestelling niet aanvaard wordt en het bedrag ervan reeds gedebiteerd werd, zal de Koper integraal terugbetaling ontvangen. Om een bestelling te plaatsen, dient de Koper de online aankoopprocedure te volgen en te klikken op «Betaling goedkeuren». Daaropvolgend zal de Koper een email ontvangen waarbij de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd (« Orderbevestiging »). 3.2. De Orderbevestiging betekent geen aanvaarding van de bestelling. De Orderbevestiging impliceert slechts een aanbod. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de aanvaarding door Verkoper, waarover de Koper via email waarin bevestigd wordt dat de bestelling is verzonden (“Verzendingsbevestiging”) zal worden geïnformeerd. 3.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor het aanbod van de Koper niet te aanvaarden, indien een Product niet leverbaar is of indien de Koper facturen voor eerdere leveringen niet heeft betaald. De Verkoper stelt de Koper er zo snel mogelijk van in kennis wanneer hij een bestelling niet uitvoert. Bestellingen worden uitsluitend in voor consumenten gebruikelijke hoeveelheden aangenomen. 3.4. Een elektronisch ticket dat het detail van de bestelling overneemt zal gehecht worden aan de Verzendingsbevestiging (“E-ticket”). Het koopcontract tussen partijen van een Product (de “Overeenkomst “) wordt enkel gevalideerd vanaf de verzending van de Verzendingsbevestiging. Enkel de Producten voorwerp van de Verzendingsbevestiging zullen het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. De Verkoper is niet gehouden enig ander product te leveren dat niet het voorwerp uitmaakte van een bestelling totdat de Verkoper de verzending van de bestelling bevestigt in een Verzendingsbevestiging. 3.5. Alle prijzen worden weergegeven in euro en zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (“BTW”) . De eventuele leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld. 3.6. De minimale bestelwaarde bedraagt 24 EUR (incl. BTW). 3.7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik elk Product van de Webshop in te trekken en elke daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel de Verkoper steeds alles in het werk stelt om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de Verkoper verplicht de behandeling van een bestelling te weigeren nadat de Verkoper de Orderbevestiging heeft verstuurd. De Verkoper behoudt zich dit recht op elke ogenblik voor. De Verkoper kan hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden.

 

4. Levering, retourzendingen en verzendkosten

  4.1. Leveringen zijn uitsluitend mogelijk in België. De leveringen worden verzorgd door GLS. 4.2. Met betrekking tot de beschikbaarheid van de Producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doet de Verkoper er alles aan om uw bestelling van de Product(en) bedoeld in elke Verzendingsbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in bedoelde Verzendingsbevestiging, of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen de geschatte termijn die aangeduid wordt op het ogenblik van de keuze van de leveringsmethode en, in elk geval, binnen een maximum termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Orderbevestiging. 4.3. Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen van onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien de Verkoper om eender welke reden niet in staat is de leveringsdatum na te komen, zal de Koper hiervan geïnformeerd worden. 4.4. De Producten zijn geleverd op het ogenblik dat de Koper, of een derde die de Koper heeft aangeduid, het materieel bezit verwerft van de Producten, hetgeen zich zal materialiseren door de ondertekening van het ontvangstbewijs van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres. 4.5. In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zal de Verkoper pogen een beveiligde plaats te vinden om deze achter te laten. Indien de Verkoper geen beveiligde plaats vindt, zal de bestelling terugkeren naar onze opslagplaats. De Verkoper zal hiervan bericht nalaten aan de Koper. De Verkoper zal in dat geval alle betaalde bedragen terugbetalen met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door de Verkoper geboden gewone en minder dure leveringswijze), dit binnen de kortst mogelijke termijn en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wordt. 4.6. De teruggave van de bestelde Producten is gratis binnen België en wordt verzorgd door GLS. De Producten worden bij GLS opgehaald nadat de Koper contact heeft opgenomen met de hotline 070/66.34.78 (0,15€/min + extra kosten van de operator).

 

5. Herroepingsrecht

  5.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten heeft de Consument, conform Boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop van de bestelde Producten, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 60 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van de Producten aan de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is. 5.2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de consument de verkoper binnen 60 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de producten op de hoogte brengen van zijn beslissing door middel van een duidelijke verklaring (per post, fax, e-mail of telefoon). Ontbind de verkoopovereenkomst en stuur de ongebruikte producten binnen dezelfde termijn terug. De consument kan hiertoe het in de bijlage opgenomen modelformulier te gebruiken, maar dit is niet verplicht. De verklaring per post wordt niet naar het hoofdkantoor van de verkoper gestuurd, maar naar het volgende adres: TOM TAILOR E-Commerce GmbH c / o arvato Distribution GmbH Schleefstraße 266 44287 Dortmund DUITSLAND De verklaring kan ook per e-mail naar het volgende adres gestuurd worden: e- shop.be@tom-tailor.com. Om de opzegtermijn te respecteren, volstaat het dat de consument zijn verklaring vóór het einde van de herroepingstermijn toestuurt. 5.3. De Consument moet zorgvuldig omgaan met de bestelde Producten en moet de verpakking en de Producten terugsturen binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen als hierboven vermeld. 5.4. Het herroepingsrecht van de Overeenkomst is slechts toepasselijk op de Producten die geretourneerd worden in dezelfde staat als deze in dewelke de Koper ze heeft ontvangen. Geen enkele terugbetaling zal verricht worden indien de Producten na opening werden gebruikt, indien zij niet in dezelfde staat verkeren als deze in dewelke zij werden geleverd, of indien zij beschadigd werden. Tevens dienen de Producten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd te worden, waarbij de instructies dienen gevolgd te worden zoals aangegeven op de pagina “Retourneren” op de Webshop. 5.5. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de Consument de Producten op eigen risico terugzenden naar de Verkoper. Voor België de Verkoper neemt de kosten van de terugzending van de Producten voor zijn rekening (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door de Verkoper geboden gewone en minder dure leveringswijze). 5.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor te wachten met de terugbetaling van de Producten tot de Producten in de door hem voorgeschreven staat worden ontvangen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. 5.7. Indien het herroepingsrecht wordt zal de Verkoper onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de terugzending van de Producten, overgaan tot de terugbetaling van elke som die door de Koper aan de Verkoper werd betaald voor de aankoop van het desbetreffende Product, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering). De terugbetaling door de Verkoper aan de Consument geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met de terugbetaling met een ander betaalmiddel. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

6. Betalingsvoorwaarden

  6.1. De prijzen die op het ogenblik waarop de Koper zijn bestelling plaatst vermeld zijn op de Webshop gelden op deze bestelling. 6.2. De Koper kan de Producten naar keuze online betalen via Creditcard of PayPal. De betaling door het opsturen van contant geld of een cheque is uitdrukkelijk uitgesloten. De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van verlies voor voornoemd contant geld of cheque. 6.3. In geval van betaling per Creditcard wordt de betaling afgeboekt na verzending van de Producten door de Verkoper.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

  7.1. De Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de Producten tot de dag van de volledige betaling van de koopprijs in hoofdsom, kosten en/of interest en/of forfaitaire schadevergoeding. Niettemin zullen de risico’s van verlies of beschadiging van de Producten integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat de Producten aan hem werden geleverd.

 

8. Garantie

  8.1. Voor de door de Verkoper aan Consumenten verkochte Producten geldt de wettelijke garantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. De door de Verkoper geleverde Producten genieten een garantietermijn van 2 jaar indien zij worden aangekocht door Consumenten. De producten die worden verkocht, o.a. de ambachtelijke artikelen, vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt. Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van de vezels, de textuur, de knopen of de kleur. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade. 8.2. Indien de geleverde Producten duidelijk waarneembare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waaronder ook transportschade, dient de Consument de Verkoper of de medewerker van GLS die de geleverde Producten aflevert, onmiddellijk bij wijze van klacht op de hoogte te stellen van de fout. Indien de Consument dit nalaat heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke aanspraken. 8.3. De onder dit Artikel 9 beschreven garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de Producten. 8.4. De garantie is niet van toepassing op slijtage die als normaal kan worden beschouwd, gebreken ingevolge onvakkundig of onaangepast gebruik, beschadigingen ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of gebrek aan onderhoud en het niet-naleven van de gebruiksinstructies en/of handleiding. 8.5. De garantie houdt in dat bij niet-conformiteit van Producten aangekocht door de Consument, dit Product tot 2 jaar na de levering kosteloos wordt hersteld of vervangen. 8.6. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen de herstelling en de vervanging van het defecte Product. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. 8.7. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, foutieve schoonmaak, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de Verkoper, evenals slijtage, worden niet door de garantie gedekt. 8.8. Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de Producten voorkomende op de Webshop worden «als zodanig» gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. De Producten worden geacht conform te zijn met de contractuele bepalingen indien de hierna volgende voorwaarden verenigd zijn: (i) zij dienen conform te zijn met de beschrijving die werd voorgesteld op de webshop; (ii) zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden ; (iii) zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten. 8.9. Herstellingen uitgevoerd door eenieder die niet de Verkoper is, geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het defect. 8.10. De leveringsbron, het aankoopbewijs en/of de factuur die de Koper bij de Producten heeft ontvangen, geldt als garantiebewijs. 8.11. Indien de Koper een beroep wenst te doen op de garantie, dient hij contact op te nemen met de Verkoper via één van de onder Artikel 2 opgesomde communicatiekanalen.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

  De Consument en de Koper erkennen en aanvaarden dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze webshop op elk ogenblik de eigendom van de Verkoper zal zijn dan wel deze van onze licentiegevers.

 

10. Aansprakelijkheid

  10.1. Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de nakoming van de garantie, zoals bepaald onder Artikel 9. 10.2. De Verkoper is tevens aansprakelijk voor de schending van wezenlijke verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid, voor zover die schending de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, en voor de schending van verplichtingen waaraan voldaan moet worden om de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. De Verkoper is slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade voor dergelijke overeenkomsten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schendingen van de overeenkomst als gevolg van lichte nalatigheid van andere verplichtingen dan die hierboven bedoeld zijn. In ieder geval kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierna volgende verliezen: - inkomsten- of verkoopverlies ; - uitbatingsverlies; - verlies van winsten of contracten; - verlies van voorziene besparingen; - verlies van gegevens ; en - tijdverlies uit hoofde van management of kantooruren. 10.3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van dodelijk of lichamelijk letsel of gezondheidsschade, voor gebreken bij de aanvaarding van een garantie voor de gesteldheid van het Product en bij met kwaad opzet verborgen gebreken aan het Product. 10.4. In geen geval is de Verkoper gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan hij zelf ter zake van de schade waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden kan verhalen op zijn verzekeraars, te vermeerderen met zijn eigen risico onder die verzekering. Indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering.

 

11. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

  11.1. De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens aan de Verkoper in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: “AVG”). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij www.tom-tailor.be/privacy-statement. 11.2. De Verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Koper voor: - het treffen van maatregelen ter verificatie van persoonsgegevens van de Koper; - het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de geleverde diensten; - klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit); - profilering en direct marketing waarbij o.a. het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. Rechtsgrond(en) van de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. AVG. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) AVG (toestemming), heeft de Koper steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 11.3. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Koper worden gedeeld met andere vennootschappen van de Verkoper binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Verkoper verbonden zijn of met enige andere partner van de Verkoper. 11.4. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 11.5. De Koper heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de Koper het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Koper gevraagd om: - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: e-shop.be@tom-tailor.com. 11.6. De Koper heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor dient de Koper een email te sturen naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.5. 11.7. De Verkoper heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. De Verkoper zal bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens, de Koper hiervan zonder enige redelijke vertraging van op de hoogte brengen. 11.8. De Koper beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

12. Rechtsbekwaamheid

  Door de aankoop van Producten via de Webshop verklaart de Koper minstens 18 jaar oud en wettelijk bevoegd te zijn om Producten aan te kopen via de Webshop. De Koper stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van de Webshop, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden, bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.

 

13. Nietigheid en integraliteit

  13.1. Indien één of meerdere bepalingen of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen of het niet ongeldig beschouwd of zodanig verklaarde deel van de bepaling hun kracht en draagwijdte en zal de als ongeldig beschouwde (deel van de desbetreffende) bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate. 13.2. De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Koper maken een contractueel geheel uit en maken de integraliteit van de contractuele betrekkingen die tussen de Verkoper en de Koper plaatsvinden uit. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

 

14. Wijziging van deze algemene voorwaarden

  De Verkoper heeft het recht om deze voorwaarden ten alle tijde te herzien en te wijzigen. De Koper en Consumenten zijn onderworpen aan de van kracht zijnde bepalingen en Voorwaarden op het ogenblik dat zij deze site rechtstreeks gebruikt. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens toepasselijk zijn op de bestellingen die u voorafgaandelijk had geplaatst.

 

15% korting*

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 15% korting op je volgende aankoop.